Ocena użytkowników:  / 27
SłabyŚwietny 

Wzór wniosku o ujawnienie budynku

Budynek w księdze wieczystej ujawnia się w zasadzie TYLKO w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja, kiedy wyodrębniamy lokale z budynku. Wtedy razem z pierwszym wnioskiem o wyodrębnienie lokalu powinien być złożony wniosek o ujawnienie budynku (z którego lokal będzie wyodrębniony). Druga sytuacja ma miejsce, kiedy grunt jest w użytkowaniu wieczystym, a na gruncie znajduje się budynek lub urządzenie. W innych przypadkach sąd nie powininen ujawnić budynku. Budynki postawione na gruncie, którego jesteśmy właścicielami, często są wogóle nie ujawniane. Osoby posiadające budynki często wnoszą o ich ujawnienie, a sądy oddalają wniosek lub poprostu określają "sposób korzystania działki" jako tereny mieszkaniowe, co często dziwi właścicieli. Wyjaśnie więc, że budynek nie jest częścią nieruchomości, a jedynie czymś, co na niej jest wybudowane. Proszę pamiętać, że budynek można zburzyć, może zmienić się numer budynku lub jego funkcja. Określają tą sytuacje przepisy o księgach wieczystych i hipotecePodpowiem, w jaki sposób można zgodnie z przepisami "umieścić" w księdze budynek, który jest zbudowany na gruncie i którego jesteśmy włascicielem. Najpierw należy uzyskać wypis z rejestru gruntów z określonym adresem działki wraz z mapą ewidencyjną. Potem składamy wniosek o sprostowanie oznaczenia działki, poprzez określenie jej "sposobu korzystania" oraz ulicy. Wtedy w księdze wieczystej znajdzie się informacja, że działka jest "terenem mieszkaniowym" i leży przy ulicy ... . Oczywiście taki wpis nie mówi, że na działce znajduje się konkretny budynek, ale stan działki jest bardzo dokładnie określony. Takie podejście, daje również solidną informację bankom, które (niewiadomo dlaczego) często chcą aby budynek w księdze wieczystej był ujawniony.

W dalszej części omówię wniosek o ujawnienie budynku (nie o sprostowanie działki - o tym innym razem).

 

KW-WPIS

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Adnotacja o wpłynięciu wniosku:

Rejestr Ksiąg Wieczystych

Numer Dz.Kw:

Uiszczono opłatę w kwocie (w zł):

POUCZENIE

 • Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól.
 • Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić.
 • Wniosek można złożyć w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych lub nadać w urzędzie pocztowym na adres tego wydziału.

OZNACZENIE SĄDU I WYDZIAŁU, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK:

1. Sąd Rejonowy: SĄD REJONOWY W …........ (tu wpisz do którego sądu kierujesz wniosek)

2. Wydział Ksiąg Wieczystych: (tu wpisz numer wydziału ksiąg wieczystych – NIE WPISUJ KODU WYDZIAŁU)

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK:

Jeżeli przedmiotem żądania jest odłączenie/wyodrębnienie z księgi wieczystej części nieruchomości i przyłączenie tej części do innej istniejącej księgi wieczystej, w polu nr 3 należy podać numer księgi wieczystej, z której część nieruchomości zostanie odłączona/wyodrębniona.

3. Numer księgi wieczystej: LU1I/00000000/1

NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O:

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć formularz „KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej”, jeżeli wnioskodawca wnosi o wpis, zmianę lub wykreślenie więcej niż dwóch:

 • współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych lub współuprawnionych;

praw (innych niż własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), roszczeń, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, hipotek.

TREŚĆ ŻĄDANIA:

 • Należy wyraźnie zaznaczyć kwadraty odpowiadające treści żądania.

 • Przy każdym żądaniu należy jednoznacznie określić, czy wnioskodawca wnosi o nowy wpis w księdze wieczystej, czy o zmianę lub wykreślenie wpisu ujawnionego w księdze wieczystej.

 Sprostowanie oznaczenia nieruchomości/ujawnienie budynku lub urządzenia  ZAZNACZ 

Sprostowanie oznaczenia nieruchomości jest ujawniane w księdze wieczystej wyłącznie na podstawie załączonych do wniosku dokumentów.

Żądanie ujawnienia budynku lub urządzenia wymaga wypełnienia pola nr 4.

W przypadku jednoczesnego żądania „Ujawnienia budynku lub urządzenia” oraz „Odłączenia/wyodrębnienia części nieruchomości i przyłączenia tej części do innej istniejącej księgi wieczystej” dla pierwszego z tych żądań należy wypełnić pole nr 1 załącznika KW-ZAD.

Odłączenie/wyodrębnienie części nieruchomości i przyłączenie tej części do innej, istniejącej księgi wieczystej

 • W żądaniu należy wskazać odłączane/wyodrębniane z księgi wieczystej części nieruchomości przez podanie numeru lub nazwy obrębu, numeru działki i obszaru (jeżeli odłączanym przedmiotem jest działka ewidencyjna), ulicy, numeru budynku i powierzchni użytkowej (jeżeli odłączanym przedmiotem jest budynek) lub ulicy, numeru budynku i numeru lokalu (jeżeli wyodrębnianym przedmiotem jest lokal) oraz obowiązkowo podać numer księgi wieczystej, do której część nieruchomości zostanie przyłączona.

4. Treść żądania: WNOSZĘ O UJAWNIENIE BUDYNKU POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE  ....., PRZY ULICY ..... NR .... SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 7 KONDYGNACJI O POW. UŻYTKOWEJ 1200 m2, POSIADAJĄCEGO 10 SAMODZIELNYCH LOKALI.

Miejsce na znaki opłaty sądowej

Adnotacje o rozpoznaniu:                                                                    

 

 

NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O (cd.):

Wpis właściciela (współwłaściciela), użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego), uprawnionego (współuprawnionego):

 • W żądaniu powinno się w szczególności określić rodzaj przysługującego prawa, wpisać imię i nazwisko lub nazwę/firmę i siedzibę oraz określić wielkość przysługującego udziału w prawie.

 • Jeżeli wnioskodawca żąda ujawnienia w księdze wieczystej kilku współwłaścicieli nieruchomości, współużytkowników wieczystych lub współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, każdego z nich należy wskazać w osobnej rubryce. W jednej rubryce należy wskazać współmałżonków, którym przysługuje dane prawo na zasadzie wspólności ustawowej lub umownej małżeńskiej, oraz spółki jawne i wspólników spółek cywilnych, którym przysługuje dane prawo na zasadzie współwłasności łącznej.

5. Wartość przedmiotu żądań (w zł): NIC NIE WPISUJEMY

6. Treść żądania:

 

 

 

NIC NIE WPISUJEMY

7. Treść żądania:

 

 

 

NIC NIE WPISUJEMY

Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki:

 • W żądaniu należy w szczególności określić rodzaj i treść hipoteki lub innego prawa, roszczenia lub ograniczenia, a także uprawnionych. W przypadku hipoteki łącznej lub innego prawa, roszczenia lub ograniczenia, które ma być wpisane
  w więcej niż jednej księdze wieczystej, należy obowiązkowo podać numery wszystkich ksiąg wieczystych, w których prawo, roszczenie lub ograniczenie ma być wpisane.

 • Treść każdego żądania oraz wartość przedmiotu tego żądania należy wpisać w osobnej rubryce.

8. Treść żądania: NIC NIE WPISUJEMY  

9. Wartość przedmiotu żądania (w zł):NIC NIE WPISUJEMY

10. Treść żądania: NIC NIE WPISUJEMY

11. Wartość przedmiotu żądania (w zł): NIC NIE WPISUJEMY

WNIOSKODAWCY/UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:

Jeżeli wnioskodawca/uczestnik postępowania jest osobą fizyczną, odpowiednio w polach nr 12, 33, 54 należy podać numer PESEL, a w pozostałych przypadkach odpowiednio w polach nr 13, 34, 55 należy podać numer REGON. Jeżeli wnioskodawca/uczestnik postępowania jest osobą fizyczną i nie ma numeru PESEL, w polach nr 12, 33, 54 należy podać imię ojca i imię matki, jeżeli zaś nie jest osobą fizyczną i nie ma numeru REGON, w polach nr 13, 34, 55 należy wpisać słowo „brak”.

Należy wyraźnie zaznaczyć kwadrat wskazujący właściwą odpowiedź na pytanie zadane w formularzu.

Adres do doręczeń należy podać tylko wówczas, gdy jest on inny od adresu miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy/uczestnika postępowania. W przypadku gdy wnioskodawca/uczestnik postępowania mieszka poza granicami kraju, powinien wskazać adres do doręczeń w Polsce.

Załącznik „KW-WU Wnioskodawca/uczestnik postępowania” należy wypełnić i dołączyć do wniosku w przypadku, gdy trzy poniższe bloki „DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA” nie pozwalają na wpisanie wszystkich wnioskodawców lub uczestników postępowania.

Jeżeli w imieniu wnioskodawcy/uczestnika postępowania występuje pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, należy obowiązkowo wypełnić formularz „KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy” i dołączyć go do wniosku. W przypadku gdy
w imieniu wnioskodawcy/uczestnika postępowania występuje pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć ponadto pełnomocnictwo.
 

 

DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIK POSTĘPOWANIA:

12. Numer PESEL: 11223344455

13. Numer identyfikacyjny REGON: (TYLKO DLA FIRM)

14. Nazwa lub firma/Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego*)KOWALSKI

15. Drugi człon nazwiska złożonego:

16. Imię pierwsze: JAN

17. Imię drugie: ANDRZEJ

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA:

18. Kraj: POLSKA

19. Miejscowość: WARSZAWA

20. Ulica: NAZWA ULICY

21. Numer domu: 1

22. Numer lokalu: 1

23.Kod pocztowy: 00-000

24. Poczta: WARSZAWA

25. Czy wnioskodawca/uczestnik* postępowania ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego*?

TAK

NIE

WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU:

 • Jeżeli dokument niezbędny do rozpoznania wniosku znajduje się przy innym wniosku, w danych identyfikujących dokument należy dodatkowo wskazać numer takiego wniosku lub numer księgi wieczystej, do której akt dokument został dołączony.

 • W przypadku gdy pola 78–82 okażą się niewystarczające na wpisanie dokumentów, pozostałe dokumenty należy wymienić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4.

Lp.

Nazwa formularza

Liczba załączników

 

KW-WU Wnioskodawca/uczestnik postępowania

 

 

KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy

 

 

KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej

 

Lp.

Dane identyfikujące inny dokument (nazwa, numer, data wydania/sporządzenia, organ, który wydał/sporządził dokument)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKODAWCA/PEŁNOMOCNIK/PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY*):

Nazwa/Imię i nazwisko*)

Data (dzień/miesiąc/rok)

Podpis

IMIĘ I NAZWISKO

DATA
 

PODPIS

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież