Ocena użytkowników:  / 56
SłabyŚwietny 

Wzór wniosku o wykreślenie hipoteki

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej to bardzo prosty wniosek i nie wymagający dużej ilości dokumentów. Podstawowym dokumentem jest tu zgoda na wykreślenie hipoteki. Taki dokument może wystawić tylko wierzyciel hipoteczny. Kiedy taką zgodę otrzymamy, musimy ją dołączyć do wniosku. Proszę pamiętać, że ma to być oryginał dokumentu. Jeżeli w księdze wieczystej jest dużo hipotek, to musimy znać numer hipoteki, którą chcemy wykreślić.

W dalszej części omówię wniosek o wykreślenie hipoteki.

 

 

 

KW-WPIS

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Adnotacja o wpłynięciu wniosku:

Rejestr Ksiąg Wieczystych

Numer Dz.Kw:

Uiszczono opłatę w kwocie (w zł):

POUCZENIE

 • Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól.
 • Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić.
 • Wniosek można złożyć w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych lub nadać w urzędzie pocztowym na adres tego wydziału.

OZNACZENIE SĄDU I WYDZIAŁU, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK:

1. Sąd Rejonowy: SĄD REJONOWY W …........ (tu wpisz do którego sądu kierujesz wniosek)

2. Wydział Ksiąg Wieczystych: (tu wpisz numer wydziału ksiąg wieczystych – NIE WPISUJ KODU WYDZIAŁU)

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK:

Jeżeli przedmiotem żądania jest odłączenie/wyodrębnienie z księgi wieczystej części nieruchomości i przyłączenie tej części do innej istniejącej księgi wieczystej, w polu nr 3 należy podać numer księgi wieczystej, z której część nieruchomości zostanie odłączona/wyodrębniona.

3. Numer księgi wieczystej: LU1I/00000000/1

NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O:

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć formularz „KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej”, jeżeli wnioskodawca wnosi o wpis, zmianę lub wykreślenie więcej niż dwóch:

 • współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych lub współuprawnionych;

praw (innych niż własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), roszczeń, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, hipotek.

TREŚĆ ŻĄDANIA:

 • Należy wyraźnie zaznaczyć kwadraty odpowiadające treści żądania.

 • Przy każdym żądaniu należy jednoznacznie określić, czy wnioskodawca wnosi o nowy wpis w księdze wieczystej, czy o zmianę lub wykreślenie wpisu ujawnionego w księdze wieczystej.

 Sprostowanie oznaczenia nieruchomości/ujawnienie budynku lub urządzenia  

Sprostowanie oznaczenia nieruchomości jest ujawniane w księdze wieczystej wyłącznie na podstawie załączonych do wniosku dokumentów.

Żądanie ujawnienia budynku lub urządzenia wymaga wypełnienia pola nr 4.

W przypadku jednoczesnego żądania „Ujawnienia budynku lub urządzenia” oraz „Odłączenia/wyodrębnienia części nieruchomości i przyłączenia tej części do innej istniejącej księgi wieczystej” dla pierwszego z tych żądań należy wypełnić pole nr 1 załącznika KW-ZAD.

Odłączenie/wyodrębnienie części nieruchomości i przyłączenie tej części do innej, istniejącej księgi wieczystej

 • W żądaniu należy wskazać odłączane/wyodrębniane z księgi wieczystej części nieruchomości przez podanie numeru lub nazwy obrębu, numeru działki i obszaru (jeżeli odłączanym przedmiotem jest działka ewidencyjna), ulicy, numeru budynku i powierzchni użytkowej (jeżeli odłączanym przedmiotem jest budynek) lub ulicy, numeru budynku i numeru lokalu (jeżeli wyodrębnianym przedmiotem jest lokal) oraz obowiązkowo podać numer księgi wieczystej, do której część nieruchomości zostanie przyłączona.

4. Treść żądania:  NIC NIE WPISUJ

Miejsce na znaki opłaty sądowej

Adnotacje o rozpoznaniu:                                                                                               

 

 

SPRAWDŹ WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW ZA WPIS DO KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O (cd.):

Wpis właściciela (współwłaściciela), użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego), uprawnionego (współuprawnionego):

 • W żądaniu powinno się w szczególności określić rodzaj przysługującego prawa, wpisać imię i nazwisko lub nazwę/firmę i siedzibę oraz określić wielkość przysługującego udziału w prawie.

 • Jeżeli wnioskodawca żąda ujawnienia w księdze wieczystej kilku współwłaścicieli nieruchomości, współużytkowników wieczystych lub współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, każdego z nich należy wskazać w osobnej rubryce. W jednej rubryce należy wskazać współmałżonków, którym przysługuje dane prawo na zasadzie wspólności ustawowej lub umownej małżeńskiej, oraz spółki jawne i wspólników spółek cywilnych, którym przysługuje dane prawo na zasadzie współwłasności łącznej.

5. Wartość przedmiotu żądań (w zł): NIC NIE WPISUJEMY

6. Treść żądania:

 

 

 

NIC NIE WPISUJEMY

 

 

 

 

 

7. Treść żądania:

 

 

 

NIC NIE WPISUJEMY

Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki:

 • W żądaniu należy w szczególności określić rodzaj i treść hipoteki lub innego prawa, roszczenia lub ograniczenia, a także uprawnionych. W przypadku hipoteki łącznej lub innego prawa, roszczenia lub ograniczenia, które ma być wpisane
  w więcej niż jednej księdze wieczystej, należy obowiązkowo podać numery wszystkich ksiąg wieczystych, w których prawo, roszczenie lub ograniczenie ma być wpisane.

 • Treść każdego żądania oraz wartość przedmiotu tego żądania należy wpisać w osobnej rubryce.

8. Treść żądania: WNOSZĘ O WYKREŚLENIE HIPOTEKI  (WPISZ RODZAJ HIPOTEKI, NP. HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ) nr .......... W WYSOKOŚCI ....... (W ZŁOTÓWKACH LUB WALUCIE) USTANOWIONEJ NA RZECZ ..................... (TU WPISZ KTO JEST WIERZYCIELEM).

9. Wartość przedmiotu żądania (w zł): WYSOKOŚĆ HIPOTEKI W ZŁ

10. Treść żądania: NIC NIE WPISUJEMY

11. Wartość przedmiotu żądania (w zł): NIC NIE WPISUJEMY

 

 

 

 

WNIOSKODAWCY/UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:

Jeżeli wnioskodawca/uczestnik postępowania jest osobą fizyczną, odpowiednio w polach nr 12, 33, 54 należy podać numer PESEL, a w pozostałych przypadkach odpowiednio w polach nr 13, 34, 55 należy podać numer REGON. Jeżeli wnioskodawca/uczestnik postępowania jest osobą fizyczną i nie ma numeru PESEL, w polach nr 12, 33, 54 należy podać imię ojca i imię matki, jeżeli zaś nie jest osobą fizyczną i nie ma numeru REGON, w polach nr 13, 34, 55 należy wpisać słowo „brak”.

Należy wyraźnie zaznaczyć kwadrat wskazujący właściwą odpowiedź na pytanie zadane w formularzu.

Adres do doręczeń należy podać tylko wówczas, gdy jest on inny od adresu miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy/uczestnika postępowania. W przypadku gdy wnioskodawca/uczestnik postępowania mieszka poza granicami kraju, powinien wskazać adres do doręczeń w Polsce.

Załącznik „KW-WU Wnioskodawca/uczestnik postępowania” należy wypełnić i dołączyć do wniosku w przypadku, gdy trzy poniższe bloki „DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA” nie pozwalają na wpisanie wszystkich wnioskodawców lub uczestników postępowania.

Jeżeli w imieniu wnioskodawcy/uczestnika postępowania występuje pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, należy obowiązkowo wypełnić formularz „KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy” i dołączyć go do wniosku. W przypadku gdy
w imieniu wnioskodawcy/uczestnika postępowania występuje pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć ponadto pełnomocnictwo.
 

 

DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIK POSTĘPOWANIA:

12. Numer PESEL: 11223344455

13. Numer identyfikacyjny REGON: (TYLKO DLA FIRM)

14. Nazwa lub firma/Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego*)KOWALSKI

15. Drugi człon nazwiska złożonego:

16. Imię pierwsze: JAN

17. Imię drugie: ANDRZEJ

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA:

18. Kraj: POLSKA

19. Miejscowość: WARSZAWA

20. Ulica: NAZWA ULICY

21. Numer domu: 1

22. Numer lokalu: 1

23.Kod pocztowy: 00-000

24. Poczta: WARSZAWA

25. Czy wnioskodawca/uczestnik* postępowania ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego*?

TAK

NIE

WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU:

 • Jeżeli dokument niezbędny do rozpoznania wniosku znajduje się przy innym wniosku, w danych identyfikujących dokument należy dodatkowo wskazać numer takiego wniosku lub numer księgi wieczystej, do której akt dokument został dołączony.

 • W przypadku gdy pola 78–82 okażą się niewystarczające na wpisanie dokumentów, pozostałe dokumenty należy wymienić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4.

Lp.

Nazwa formularza

Liczba załączników

 

KW-WU Wnioskodawca/uczestnik postępowania

 

 

KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy

 

 

KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej

 

Lp.

Dane identyfikujące inny dokument (nazwa, numer, data wydania/sporządzenia, organ, który wydał/sporządził dokument)

 

ZGODA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI (LUB OŚWIADCZENIE BANKU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKODAWCA/PEŁNOMOCNIK/PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY*):

Nazwa/Imię i nazwisko*)

Data (dzień/miesiąc/rok)

Podpis

IMIĘ I NAZWISKO

DATA
 

PODPIS

 

Komentarze  

 
+1 #10 KW 2014-03-25 06:42
Cytuję Ola:
dzień dobry.
Dziękuje już za poprzednią odpowiedź ale jeszcze chciałabym wiedzieć gdzie podpisują się pozostali właściciele nieruchomości. Bo ja jako wnioskodawca na samym końcu wniosku, a pozostała dwójka? Dziękuję z góry za odpowiedź.

Pozostałe osoby nie muszą się podpisywać, ponieważ są uczestnikami postępowania, ale proszę upewnić się dzwoniąc do Sądu
Cytować
 
 
+1 #9 Ola 2014-03-24 07:41
dzień dobry.
Dziękuje już za poprzednią odpowiedź ale jeszcze chciałabym wiedzieć gdzie podpisują się pozostali właściciele nieruchomości. Bo ja jako wnioskodawca na samym końcu wniosku, a pozostała dwójka? Dziękuję z góry za odpowiedź.
Cytować
 
 
+2 #8 KW 2014-03-24 05:34
Cytuję Ola:
Witam
Chce zlozyc wniosek o wykreślenie hipoteki. jest trzech wlascicieli nieruchomosci, wpisuje wszystkich na wniosku a w którym miejscu maja sie podpisac? czy tam gdzie wnioskodawwca czy gdzies indziej?
Dziekuje


Wpisuje się wszystkich właścicieli, o ile hipoteka jest na wszystkich udziałach. Właściciele są uczestnikami a osoba składająca wniosek jest wnioskodawcą. Podpisać się trzeba jako wnioskodawca.
Cytować
 
 
+3 #7 Ola 2014-03-23 18:17
Witam
Chce zlozyc wniosek o wykreślenie hipoteki. jest trzech wlascicieli nieruchomosci, wpisuje wszystkich na wniosku a w którym miejscu maja sie podpisac? czy tam gdzie wnioskodawwca czy gdzies indziej?
Dziekuje
Cytować
 
 
+6 #6 daniel 2014-03-20 13:22
witam
mam takie pytanie odnośnie wykreślenia hipoteki
jedna i ta sama hipoteka widnieje na kilku księgach(10KW)
zastanawiam się jaka będzie opłata za wykreślenie czy będzie to 100 zł -za wykreślenie z wszytkich ksiąg czy będę musiał opłacać każdą księgę osobno czyli 1000zł???
Cytować
 
 
+7 #5 anna 2014-03-15 09:08
Witam, czy wniosek o wykreślenie hipoteki może złożyć były właściciel mieszkania który dokonywał wpisu hipoteki czy tylko i wyłącznie obecny? Czy sąd może oddalić taki wniosek?
Cytować
 
 
+2 #4 KW 2014-01-15 05:52
Cytuję ANNA:
Witam, jak wypełnić wniosek o skreślenie wpisu w księdze wieczystej


Wystarczy wypełnić ten sam wniosek co wniosek o wpis i zamiast słowa wpis użyć słowa wykreślenie i załączyć dokumenty
Cytować
 
 
+10 #3 ANNA 2014-01-14 10:36
Witam, jak wypełnić wniosek o skreślenie wpisu w księdze wieczystej
Cytować
 
 
+3 #2 KW 2013-11-27 05:51
Cytuję Ewa:
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację gdzie znajdę wniosek do pobrania.
Ewa Nowotarska .


Wniosek do pobrania : http://www.ksiegi-wieczyste.info/pliki-wnioski-i-akty/92-wniosek-kw-wpis-wniosek-o-wpis-w-ksiedze-wieczystej
Cytować
 
 
0 #1 Ewa 2013-11-26 08:25
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację gdzie znajdę wniosek do pobrania.
Ewa Nowotarska .
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież