Ocena użytkowników:  / 20
SłabyŚwietny 

Wzór wniosku o zmianę nazwiska - KW-WPIS. Dowiedz się jak prawidłowo wypełnić wniosek KW-WPIS o zmianę nazwiska w księdze wieczystej

Wzór wniosku o zmianę nazwiska w księdze wieczystej

Dane osobowe w księdze wieczystej powinny być zawsze aktualne. Obowiązek dbałości o aktualność danych spoczywa na właścicielu / uprawnionym lub użytkowniku wieczystym nieruchomości. Dotyczy to wpisów we wszystkich działach księgi wieczystej. Tym razem zajmiemy się sytuacją, kiedy zmienia się nasze nazwisko. Powodów zmiany nazwiska (nie mówię tu o sprzedaży nieruchomości) może być kilka i nie chce Państwa zanudzać rozważaniami na ten temat. W każdym przypadku zmiana nazwiska następuje na podstawie jakiegoś dokumentu urzędowego. Ten dokument (np. skrócony odpis akt małżeństwa) będzie podstawą zmiany wpisu w księdze wieczystej. Dokument do wniosku zawsze dołączamy w oryginale (częstym błędem jest dostarczanie kserokopii dokumentu). Jeżeli mamy kilka ksiąg wieczystych to powinien wystarczyć jeden dokument, jednak przy każdym wniosku do kolejnych ksiąg musimy napisać, do którego wniosku (czyli do której księgi wieczystej) dołączyliśmy ten oryginał. Tu odpowiem na potencjalne pytanie : jeżeli mamy 2 księgi wieczyste (lub więcej) to do każdej z nich składamy oddzielny wniosek. Nie można w jednym wniosku KW-WPIS wpisać kilku numerów ksiąg wieczystych. Jeżeli chodzi o opłaty, to jak zawsze odsyłam do kontaktu z Wydziałem Ksiąg Wieczystych (za darmo powiedzą nam ile mamy zapłacić). Wniosek możemy wysłać pocztą (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub złożyć go osobiście w sądzie. Niecierpliwi mogą sprawdzić, kiedy wniosek wpłynie do wydziału poprzez wgląd do księgi wieczystej. Jeżeli w dziale II pojawi się wzmianka, to znaczy, że wniosek jest już zarejestrowany. Wtedy numer wzmianki będzie zawierał sygnaturę naszej sprawy. Pozostaje już czekać na zawiadomienie z sądu o dokonaniu wpisu. 

Tutaj często pojawia się kwestia adresu. Pytają Państwo czy adres do korespondencji można przy okazji zaktualizować. Pomijając fakt, że po zmianie adresu powinniśmy natychmiast powiadomić o tym wydział ksiąg wieczystych (tutaj odpowiedź na pytanie jak) to powiem, że w ostatniej części wniosku zawsze nowy adres do korespondencji możemy wpisać. Sąd będzie go później używał jako aktualnego adrsu do korespondencji.

 

KW-WPIS

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Adnotacja o wpłynięciu wniosku:

Rejestr Ksiąg Wieczystych

Numer Dz.Kw:

Uiszczono opłatę w kwocie (w zł):

POUCZENIE

 • Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól.
 • Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić.
 • Wniosek można złożyć w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych lub nadać w urzędzie pocztowym na adres tego wydziału.

OZNACZENIE SĄDU I WYDZIAŁU, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK:

1. Sąd Rejonowy: SĄD REJONOWY W …........ (tu wpisz do którego sądu kierujesz wniosek)

2. Wydział Ksiąg Wieczystych: (tu wpisz numer wydziału ksiąg wieczystych – NIE WPISUJ KODU WYDZIAŁU)

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK:

Jeżeli przedmiotem żądania jest odłączenie/wyodrębnienie z księgi wieczystej części nieruchomości i przyłączenie tej części do innej istniejącej księgi wieczystej, w polu nr 3 należy podać numer księgi wieczystej, z której część nieruchomości zostanie odłączona/wyodrębniona.

3. Numer księgi wieczystej: LU1I/00000000/1

NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O:

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć formularz „KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej”, jeżeli wnioskodawca wnosi o wpis, zmianę lub wykreślenie więcej niż dwóch:

 • współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych lub współuprawnionych;

praw (innych niż własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), roszczeń, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, hipotek.

TREŚĆ ŻĄDANIA:

 • Należy wyraźnie zaznaczyć kwadraty odpowiadające treści żądania.

 • Przy każdym żądaniu należy jednoznacznie określić, czy wnioskodawca wnosi o nowy wpis w księdze wieczystej, czy o zmianę lub wykreślenie wpisu ujawnionego w księdze wieczystej.

 Sprostowanie oznaczenia nieruchomości/ujawnienie budynku lub urządzenia  

Sprostowanie oznaczenia nieruchomości jest ujawniane w księdze wieczystej wyłącznie na podstawie załączonych do wniosku dokumentów.

Żądanie ujawnienia budynku lub urządzenia wymaga wypełnienia pola nr 4.

W przypadku jednoczesnego żądania „Ujawnienia budynku lub urządzenia” oraz „Odłączenia/wyodrębnienia części nieruchomości i przyłączenia tej części do innej istniejącej księgi wieczystej” dla pierwszego z tych żądań należy wypełnić pole nr 1 załącznika KW-ZAD.

Odłączenie/wyodrębnienie części nieruchomości i przyłączenie tej części do innej, istniejącej księgi wieczystej

 • W żądaniu należy wskazać odłączane/wyodrębniane z księgi wieczystej części nieruchomości przez podanie numeru lub nazwy obrębu, numeru działki i obszaru (jeżeli odłączanym przedmiotem jest działka ewidencyjna), ulicy, numeru budynku i powierzchni użytkowej (jeżeli odłączanym przedmiotem jest budynek) lub ulicy, numeru budynku i numeru lokalu (jeżeli wyodrębnianym przedmiotem jest lokal) oraz obowiązkowo podać numer księgi wieczystej, do której część nieruchomości zostanie przyłączona.

4. Treść żądania:  NIC NIE WPISUJEMY

Miejsce na znaki opłaty sądowej

Adnotacje o rozpoznaniu:                                                                    

 

 

NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O (cd.):

Wpis właściciela (współwłaściciela), użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego), uprawnionego (współuprawnionego):

 • W żądaniu powinno się w szczególności określić rodzaj przysługującego prawa, wpisać imię i nazwisko lub nazwę/firmę i siedzibę oraz określić wielkość przysługującego udziału w prawie.

 • Jeżeli wnioskodawca żąda ujawnienia w księdze wieczystej kilku współwłaścicieli nieruchomości, współużytkowników wieczystych lub współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, każdego z nich należy wskazać w osobnej rubryce. W jednej rubryce należy wskazać współmałżonków, którym przysługuje dane prawo na zasadzie wspólności ustawowej lub umownej małżeńskiej, oraz spółki jawne i wspólników spółek cywilnych, którym przysługuje dane prawo na zasadzie współwłasności łącznej.

5. Wartość przedmiotu żądań (w zł): można wpisać wartość swojego udziału chociaż nie jest to konieczne

6. Treść żądania:

WNOSZĘ O ZMIANĘ NAZWISKA Z NAZWISKA "KOWALSKA JANINA" NA NAZWISKO "NOWAK JANINA" WOBEC ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W UDZIALE NUMER .......... (tu wpisz numer udziału w prawie) (można dopisać swój PESEL, żeby było jasne o kogo chodzi, jeżeli w księdze nie ma numer PESEL , to dobrze dodać .... "i dopisanie numeru PESEL ...............  ).

 

 

 

7. Treść żądania:

 

 

 

NIC NIE WPISUJEMY

 

 

Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki:

 • W żądaniu należy w szczególności określić rodzaj i treść hipoteki lub innego prawa, roszczenia lub ograniczenia, a także uprawnionych. W przypadku hipoteki łącznej lub innego prawa, roszczenia lub ograniczenia, które ma być wpisane
  w więcej niż jednej księdze wieczystej, należy obowiązkowo podać numery wszystkich ksiąg wieczystych, w których prawo, roszczenie lub ograniczenie ma być wpisane.

 • Treść każdego żądania oraz wartość przedmiotu tego żądania należy wpisać w osobnej rubryce.

8. Treść żądania: NIC NIE WPISUJEMY  

9. Wartość przedmiotu żądania (w zł):NIC NIE WPISUJEMY

10. Treść żądania: NIC NIE WPISUJEMY

11. Wartość przedmiotu żądania (w zł): NIC NIE WPISUJEMY

WNIOSKODAWCY/UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:

Jeżeli wnioskodawca/uczestnik postępowania jest osobą fizyczną, odpowiednio w polach nr 12, 33, 54 należy podać numer PESEL, a w pozostałych przypadkach odpowiednio w polach nr 13, 34, 55 należy podać numer REGON. Jeżeli wnioskodawca/uczestnik postępowania jest osobą fizyczną i nie ma numeru PESEL, w polach nr 12, 33, 54 należy podać imię ojca i imię matki, jeżeli zaś nie jest osobą fizyczną i nie ma numeru REGON, w polach nr 13, 34, 55 należy wpisać słowo „brak”.

Należy wyraźnie zaznaczyć kwadrat wskazujący właściwą odpowiedź na pytanie zadane w formularzu.

Adres do doręczeń należy podać tylko wówczas, gdy jest on inny od adresu miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy/uczestnika postępowania. W przypadku gdy wnioskodawca/uczestnik postępowania mieszka poza granicami kraju, powinien wskazać adres do doręczeń w Polsce.

Załącznik „KW-WU Wnioskodawca/uczestnik postępowania” należy wypełnić i dołączyć do wniosku w przypadku, gdy trzy poniższe bloki „DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA” nie pozwalają na wpisanie wszystkich wnioskodawców lub uczestników postępowania.

Jeżeli w imieniu wnioskodawcy/uczestnika postępowania występuje pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, należy obowiązkowo wypełnić formularz „KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy” i dołączyć go do wniosku. W przypadku gdy
w imieniu wnioskodawcy/uczestnika postępowania występuje pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć ponadto pełnomocnictwo.
 

 

DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIK POSTĘPOWANIA:

12. Numer PESEL: 11223344455

13. Numer identyfikacyjny REGON: (TYLKO DLA FIRM - firma nie ma nazwiska ale przy zmianie nazwy firmy owszem)

14. Nazwa lub firma/Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego*)NOWAK (tu już nowe nazwisko wpisujemy)

15. Drugi człon nazwiska złożonego:

16. Imię pierwsze: JANINA

17. Imię drugie: ANNA

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA:

18. Kraj: POLSKA

19. Miejscowość: WARSZAWA

20. Ulica: NAZWA ULICY

21. Numer domu: 1

22. Numer lokalu: 1

23.Kod pocztowy: 00-000

24. Poczta: WARSZAWA

25. Czy wnioskodawca/uczestnik* postępowania ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego*?

TAK

NIE

WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU:

 • Jeżeli dokument niezbędny do rozpoznania wniosku znajduje się przy innym wniosku, w danych identyfikujących dokument należy dodatkowo wskazać numer takiego wniosku lub numer księgi wieczystej, do której akt dokument został dołączony.

 • W przypadku gdy pola 78–82 okażą się niewystarczające na wpisanie dokumentów, pozostałe dokumenty należy wymienić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4.

Lp.

Nazwa formularza

Liczba załączników

 

KW-WU Wnioskodawca/uczestnik postępowania

 

 

KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy

 

 

KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej

 

Lp.

Dane identyfikujące inny dokument (nazwa, numer, data wydania/sporządzenia, organ, który wydał/sporządził dokument)

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZMIANĘ NAZWISKA

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKODAWCA/PEŁNOMOCNIK/PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY*):

Nazwa/Imię i nazwisko*)

Data (dzień/miesiąc/rok)

Podpis

IMIĘ I NAZWISKO

DATA
 

PODPIS

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież